Περιστροφικός εξατμιστής 10L-100L

Ο περιστροφικός εξατμιστής 10-100 λίτρων είναι μεγάλος περιστροφικός εξατμιστής, το μπάνιο ανυψώνεται αυτόματα ή με χειροκίνητο τροχό. Είναι διπλής σφράγισης, η περιοχή συμπύκνωσης είναι μεγάλη και πιο γρήγορη για απόσταξη. Αποτελείται από κινητήρα, φιάλη απόσταξης, δοχείο θέρμανσης, σωλήνα συμπυκνωτή κ.λπ. Χρησιμοποιείται κυρίως για συνεχή απόσταξη πτητικών διαλυτών υπό μειωμένη πίεση και χρησιμοποιείται σε τομείς όπως η χημεία, η χημική βιομηχανία, η βιοϊατρική και ούτω καθεξής.
+32 37 55 36 26
[email protected]
Telegram WhatsApp Instagram Facebook Signal