Φούρνος εργαστηρίου

Ο εργαστηριακός ηλεκτρικός φούρνος είναι ένας ηλεκτρικός φούρνος εξοικονόμησης ενέργειας που λειτουργεί με κύκλους με γρήγορη θέρμανση, χαμηλή κατανάλωση κενού και καλή ομοιομορφία θερμοκρασίας κλιβάνου. Χρησιμοποιείται σε εργαστήρια, βιομηχανικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις για ανάλυση και προσδιορισμό μεταλλικών στοιχείων και γενική θερμική επεξεργασία μετάλλων.
των 8 προϊόντων
1 / 1

What is laboratory furnaces?

Laboratory furnace is the must-have technique in the industry. It is used for any kind of production. They are designed for heating parts to a certain temperature, calcination, roasting, tempering and melting of metals and alloys.

Where are laboratory furnaces used?

This type of equipment is used to heat various materials for the purpose of certain studies: chemical, physical, analytical and others. Laboratory furnaces differ in design and temperature range. Depending on these parameters, they can be used in certain technological processes.

Laboratory vacuum furnace has the following advantages:

  • heating of the material is performed from four sides;
  • in the process of operation the equipment does not consume a large amount of electrical energy;
  • spiral type of heating units are installed in the design, which allows to make the processing process faster, as they evenly heat the working volume;
  • safe use of the unit, as the control unit is located in the lower part of the unit.

Laboratory furnaces overview of furnace types

lab furnace for heat treatment differ in the way they are heated. The types of heating elements change accordingly. There are some laboratory resistance furnaces. In them the heating elements are made of metal alloys and non-metallic materials. They are easy to operate. With the help of special regulating devices it is possible to control the temperature regime in the heating zone.

In general, laboratory furnaces can be divided into the following categories:

  • Muffle.
  • Crucible.
  • Tubular.

This is not a complete list of devices, but the main ones, let's consider each type individually.

Muffle furnace. This type got its name from the word "muffle". Muffle - the main element of the furnaces for heat treatment differ in the way of heating. Accordingly, the types of heating elements change. Heating elements are made of metal alloys and non-metallic materials. They are easy to operate. With the help of special regulating devices it is possible to control the temperature regime in the heating zone.

The design of the muffle furnace, which distinguishes it from other varieties of heating devices used in laboratory practice. The main task is to protect the heated object from the impact of combustion products (gases, soot).

Crucible furnaces - in this case, the processing of material is carried out in a special crucible. It can be made of ceramic, fire-resistant fiberglass or corundum. The laboratory vacuum induction furnace belongs to this category of equipment. Its main advantage is its cost-effectiveness.

The sizes of such a device are insignificant, which allows the unit to be used in various production environments. Laboratory crucible furnace is heated to a temperature regime of +1600 degrees. The working space has different parameters.

Tubular furnaces have compact dimensions. The maximum temperature mode is +1100 or +1300 degrees. It all depends on the configuration of the unit and its operating conditions.

As a rule, the tubular laboratory furnaces are universal. Some equipment is supplied with modern heating systems. In them, the wires are wound directly on the tube. This allows to reach the desired temperature much faster, and evenly heat the working space.

Where to buy laboratory furnace

Laboratory furnaces, depending on the design, can meet any needs of your mini - production or scientific workshop. The main thing is to choose the optimal version of the technique for the orientation of your activity and order it on the site of the official dealer of a well-known manufacturer. To buy such a device for your laboratory, contact our store. You will get high quality products on favorable terms.

Read more
+32 37 55 36 26
[email protected]
Telegram WhatsApp Instagram Facebook Signal