Pogoji storitve

Uporaba

Ti pogoji veljajo za vso prodajo in/ali predlagano prodajo blaga s strani družbe CHEMIST EU kateremu koli kupcu (kupec) in prevladajo nad vsemi pogoji, ki so vsebovani ali omenjeni v kupčevem naročilu, v korespondenci ali drugje ali izhajajo iz trgovskih običajev ali poslovanja, razen če se direktor družbe CHEMIST EU s tem izrecno pisno strinja.

Opredelitve pojmov

"Prodajalec" pomeni CHEMIST EU. 
"Kupec" pomeni podjetje, organizacijo ali akademsko ustanovo, ki sprejme dobavo prodajalčevega blaga in storitev. Prodajalec ne dobavlja blaga ali storitev zasebnikom. 
"Izdelki" so izdelki, ki jih prodajalec dobavlja kupcu v skladu s to pogodbo.

Uporaba izdelkov

Prodajalčevi izdelki so kupcu dobavljeni SAMO za raziskovalno ali laboratorijsko uporabo in se ne smejo dajati ljudem kot hrana ali zdravila. Kupec je v celoti odgovoren za zagotovitev, da je dobavljeno blago primerno za kupčevo uporabo ali nameravano uporabo. Prodajalec ne dobavlja blaga ali storitev zasebnikom in ne dostavlja blaga na naslove stanovanj.

Tehnični in varnostni podatki

Fizikalne lastnosti in drugi podatki, ki jih prodajalec prikaže na svoji(-ih) spletni(-ih) strani(-ah) ali v katalogu(-ih), so pridobljeni iz lastnih podatkov in iz literature. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za točnost ali popolnost teh podatkov. Kupec se strinja, da je sam odgovoren, da v celoti ugotovi točnost in popolnost vseh tehničnih in varnostnih podatkov v zvezi s katerim koli izdelkom ali uporabo.

Cene

Cene so potrjene z uradno ponudbo in izražene v evrih. Če ni izrecno navedeno drugače, so vse cene brez DDV, davkov, dajatev in zavarovanj, za katere je odgovoren kupec. Če ni navedeno drugače, so vse cene franko tovarna (EXW Incoterms) Niel, Belgija. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cene katerega koli blaga ali storitve. Prodajalec mora pred izvedbo kakršne koli dobave, za katero velja sprememba cene, pridobiti kupčevo predhodno pisno odobritev.

Naročila

Naročila lahko oddate po telefonu, telefaksu, pošti ali spletni strani. V vseh naročilih morajo biti jasno navedeni kupčeva telefonska številka, številka faksa, popoln naslov za izstavitev računa, popoln naslov za pošiljanje, kataloške številke, imena izdelkov, naročena količina in cena.

Pošiljke

Prodajalec spoštuje vse veljavne vladne predpise, ki se nanašajo na varno pošiljanje nevarnih snovi, in si pridržuje pravico do spremembe načina pošiljanja, ki ga določi kupec, med drugim vključno s prevoznimi potmi in velikostjo pakiranja izdelkov, da bi izpolnil vse zakonske zahteve. Če je za temperaturno nadzorovane ali nevarne predmete potrebna posebna embalaža in če so potrebni določeni izvozni obrazci in obrazci za nevarno blago, je treba take storitve dodatno zaračunati.

Ohranitev naslova

Prodajalec ostane lastnik blaga, dokler kupec v celoti ne plača teh in vseh drugih zneskov, ki jih dolguje prodajalcu.

Reklamacije in vračila

Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja prodajalca ne bomo sprejeli nobenega vračila izdelka. Kupec je dolžan pregledati blago ob dostavi, morebitne napake na blagu pa mora sporočiti v desetih (10) delovnih dneh po dostavi. Kupec mora vse reklamacije pisno utemeljiti in v ta namen predložiti nedvoumna dokazila. Po preteku tega roka se pritožbe ali vračila ne upoštevajo. V primeru, da prodajalec reklamacijo sprejme, bo po lastni presoji izdal dobropis ali nadomestni material.

Odpoved

Kupec ne sme odpovedati pogodbe brez pisne odobritve prodajalca. Če je odobritev dana, se šteje, da je pod pogojem, da kupec prodajalcu povrne vso izgubo ali škodo, ki nastane zaradi takšne odpovedi.

Višja sila

Kupec ni odgovoren za kakršno koli zamudo ali nedelovanje izdelkov v primeru, da izdelavo, dobavo ali dobavo izdelkov prepreči ali odloži kakršno koli dejanje ali okoliščine, na katere kupec nima razumnega vpliva, med drugim tudi višje sile, zakonodaja, voda, požar, suša, izpad električne energije, izpad električne energije, stavka in pomanjkanje ali izpad dobave, ki preprečujejo izpolnitev pogodbe.

Pristojno pravo

Vse naše pogodbe ureja belgijsko pravo in neizključna pristojnost belgijskih sodišč.

+32 37 55 36 26
[email protected]
Telegram WhatsApp Instagram Facebook Signal