Servicevoorwaarden

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en/of voorgenomen verkopen van goederen door CHEMIST EU aan een Koper (Koper) en prevaleren boven en zijn van toepassing met uitsluiting van alle voorwaarden of bepalingen die in de bestelling van de Koper of in correspondentie of elders zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen of die door handelsgebruiken of handelwijzen zijn geïmpliceerd, tenzij specifiek schriftelijk overeengekomen door een directeur van CHEMIST EU.

Definities

"Verkoper" betekent CHEMIST EU. 
"Koper" betekent de onderneming, organisatie of academische instelling die de levering van de goederen en diensten van de Verkoper aanvaardt. Verkoper levert geen goederen of diensten aan particulieren. 
"Producten" zijn de artikelen die door Verkoper aan de Koper worden geleverd krachtens deze Overeenkomst.

Gebruik van de producten

De producten van de Verkoper worden uitsluitend aan de Koper geleverd voor onderzoek of laboratoriumgebruik en mogen niet aan mensen worden toegediend als voedsel of geneesmiddelen. De Koper is er volledig verantwoordelijk voor dat de geleverde goederen geschikt zijn voor de toepassing of het beoogde gebruik van de Koper. Verkoper levert geen goederen of diensten aan particulieren en levert geen goederen op woonadressen.

Technische en veiligheidsgegevens

De fysische eigenschappen en andere gegevens die door de Verkoper op zijn website(s) of catalogus(sen) worden weergegeven, zijn verkregen uit eigen gegevens en uit literatuurreferenties. Verkoper aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke gegevens. De Koper stemt ermee in dat hij de verantwoordelijkheid heeft om de nauwkeurigheid en volledigheid van alle technische en veiligheidsgegevens betreffende een product of gebruik volledig vast te stellen.

Prijzen

De prijzen zijn de door de officiële offerte bevestigde prijzen, uitgedrukt in euro. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief BTW, belastingen, rechten en verzekeringen, die alle ten laste van de koper komen. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen af fabriek (EXW Incoterms) Niel, België. De verkoper behoudt zich het recht voor de prijs van alle goederen of diensten te wijzigen. De Verkoper dient de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Koper te verkrijgen alvorens een dergelijke levering met prijswijziging uit te voeren.

Bestellingen

Bestellingen kunnen worden geplaatst per telefoon, fax, post of website. Alle bestellingen moeten duidelijk het telefoonnummer, faxnummer, volledig factuuradres, volledig verzendadres, catalogusnummers, productnamen, bestelde hoeveelheid en prijs van de koper vermelden.

Zendingen

Verkoper voldoet aan alle toepasselijke overheidsvoorschriften met betrekking tot de veilige verzending van gevaarlijke stoffen, en behoudt zich het recht voor de door de Koper aangewezen verzendmethode te wijzigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot verzendroutes en afmetingen van productverpakkingen, om te voldoen aan wettelijke voorschriften. Wanneer speciale verpakking vereist is voor temperatuurgecontroleerde of gevaarlijke artikelen en wanneer bepaalde exportformulieren en formulieren voor gevaarlijke goederen vereist zijn, wordt voor dergelijke diensten een extra vergoeding in rekening gebracht.

Eigendomsvoorbehoud

De verkoper blijft eigenaar van de goederen totdat deze en alle andere door de koper aan de verkoper verschuldigde bedragen volledig zijn betaald.

Claims en retourzendingen

Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper worden geen retourzendingen geaccepteerd. De Koper is verplicht de goederen bij levering te inspecteren en elk gebrek aan de goederen moet binnen tien (10) werkdagen na levering worden gemeld. De Koper dient alle klachten schriftelijk te staven met ondubbelzinnige bewijsstukken. Na het verstrijken van deze termijn worden geen klachten of retourzendingen meer in behandeling genomen. Indien Verkoper de klacht aanvaardt, zal Verkoper naar eigen inzicht een creditnota of vervangend materiaal uitreiken.

Annulering

De Koper kan het contract niet annuleren zonder schriftelijke toestemming van de Verkoper. Indien toestemming wordt gegeven, wordt deze geacht te zijn verleend op voorwaarde dat de koper de verkoper vrijwaart van alle verlies of schade die uit deze annulering voortvloeit.

Overmacht

De koper is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-uitvoering van de producten in het geval dat de vervaardiging, de levering of de aflevering van de goederen wordt verhinderd of vertraagd door een handeling of omstandigheden buiten de redelijke controle van de koper, met inbegrip van maar niet beperkt tot een daad van God, wetgeving, water, brand, droogte, stroomstoring, stroomuitval, staking en tekort of niet-levering waardoor de uitvoering van het contract wordt verhinderd.

Toepasselijk recht

Al onze contracten worden beheerst door het Belgische recht en door de niet-exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

+32 37 55 36 26
[email protected]
Telegram WhatsApp Instagram Facebook Signal