Nitroethaan 98+% CAS: 79-24-3

0 Recensies
Artikel beschikbaar
van โ‚ฌ100.00 excl. tax
Nitroethaan 98+%
CAS: 79-24-3
Verpakking: 1L

Let op! Voor dit product is een eindgebruikersverklaring vereist. Let op!
pcs
Dit product vereist de ondertekening van een eindgebruikersverklaring na betaling van de bestelling

Empirical formula: C2H5NO2
CAS: 79-24-3
Molar mass (M): 75.07 g/mol
Boiling point (bp): 114-115 °C
ADR: 3 III 
EG-Nr: 201-188-9
UN: 2842

GevarenstatusSignaalwoord
Gevarenaanduiding(en) H226
H302
H331
H341 H350 H412
Voorzorgsmaatregelen P202
P210
P273
P301 + P312
P304 + P340 + P311
P308 + P313
Aanvullende gevarenaanduidingen
Gevaar
Ontvlambare vloeistof en damp.
Schadelijk bij inslikking.
Giftig bij inademing.
Verdacht van het veroorzaken van genetische defecten. Kan kanker veroorzaken.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsmaatregelen gelezen en begrepen heeft.
Verwijderd houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
Voorkom lozing in het milieu.
NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat hij gemakkelijk kan ademen. Bel een ANTIGIFCENTRUM/arts.
NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
geen
Beperkt tot professionele gebruikers.

Pay attention! This product requires an end-user statement. Pay attention!

Houd er rekening mee dat bepaalde producten onderhevig zijn aan beperkingen en dat een eindgebruikersverklaring vereist is voordat we de bestelling kunnen verzenden. U bent verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de bestelde producten en moet voldoen aan de noodzakelijke nationale en internationale wetgeving. Producten en categorieteksten op onze website zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en educatie en niet als handleiding of uitleg over hoe u de specifieke stof kunt en mag toepassen. Als u chemicaliën doorverkoopt of levert aan derden, bent u verplicht de klant te informeren over de specifieke wet- en regelgeving.

MSDS/TDS: Available on request 
COO/COA: Available on request

0 Recensies

0.0 Algemene beoordeling

0 out of 0 (0%)
Klanten hebben dit product aanbevolen

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Schrijf een recensie

Will be displayed on the comment.
Uw recensie moet minstens 50 tekens lang zijn.

Similar

+32 37 55 36 26
[email protected]
Telegram WhatsApp Instagram Facebook Signal